Warunki gwarancji Meaco

1. Meaco udziela dwuletniej nieprzenoszalnej gwarancji na ten produkt, jak określono w niniejszej karcie gwarancyjnej („Gwarancja”), która jest dostarczana oprócz praw ustawowych.

2. Gwarancję można aktywować, rejestrując się online na stronie producenta www.meaco.com/warranty-register.

3. Udzielana jest tylko jedna gwarancja na nabywcę na produkt, a klienci są zobowiązani do przedstawienia oryginalnego, niezmienionego i opatrzonego datą dowodu zakupu podczas zgłaszania roszczenia gwarancyjnego. W przypadku, gdy produkt zostanie otwarty i odsprzedany stronie trzeciej, istniejąca Gwarancja wygasa i nie będzie udzielana dalsza gwarancja na ten produkt.

4. Okres obowiązywania Gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy produktu i kończy się nie później niż dwa lata po dacie dostawy. Wszelkie naprawy lub wymiany dokonane w Okresie Gwarancji nie spowodują przedłużenia Okresu Gwarancji.

5. Gwarancja obejmuje produkt na wszelkie wady materiałowe, produkcyjne lub wykonawcze produktu. W okresie gwarancyjnym Meaco naprawi lub wymieni wadliwe produkty zgodnie z niniejszym zgłoszeniem gwarancyjnym. Meaco wyśle ​​opłaconą z góry etykietę listu przewozowego w celu zwrotu produktu za pośrednictwem kuriera w Polsce i  zwróci produkt na ten adres bezpłatnie. Meaco nie może świadczyć usług gwarancyjnych dla produktów znajdujących się poza Polską.

6. O ile nie zaznaczono inaczej, produkty Meaco nie powinny być używane w zastosowaniach komercyjnych i Meaco zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi gwarancyjnej, jeśli stwierdzi, że produkt był używany w ten sposób.

7. Meaco zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi gwarancyjnej, jeśli stwierdzi, że jakiekolwiek wady, usterki lub uszkodzenia powstały w wyniku:

  • przypadkowe uszkodzenie lub ingerencja w produkt;
  • eksploatacja produktu niezgodna z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi;
  • użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo
  • normalnego zużycia
  • nieutrzymywanie produktu w czystości i nieodpowiednich warunkach przechowywania; lub
  • używanie produktu w połączeniu z niezatwierdzonymi produktami stron trzecich.

8. Wyłączna odpowiedzialność Meaco wynikająca z Gwarancji lub w związku z nią jest określona w niniejszej karcie gwarancyjnej, a Meaco nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania) lub restytucyjnej, ani za naruszenie ustawowego obowiązku lub wprowadzenie w błąd, ani w inny sposób, za jakiekolwiek utratę zysku, utratę wartości firmy, utratę działalności lub jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody powstałe w związku z produktem lub jego użytkowaniem, zgodnie z instrukcją obsługi lub w inny sposób.

9. Gwarancja zostanie natychmiast i automatycznie unieważniona w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w produkcie, zamontowania nieoryginalnych elementów w produkcie lub w przypadku naprawy produktu przez stronę trzecią, która nie została zatwierdzona przez Meaco.

10. Meaco zastrzega sobie prawo do odmowy uznania wszelkich roszczeń gwarancyjnych w odniesieniu do wszelkich produktów zwracanych firmie Meaco w stanie brudnym, skażonym lub w jakimkolwiek innym stanie, który w uzasadnionych przypadkach Meaco może stanowić zagrożenie dla jej personelu.

11. Meaco może skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji w celu dokończenia naprawy gwarancyjnej lub zwrotu naprawionego produktu. W przypadku, gdy nie odpowiesz na uzasadnione starania Meaco, aby skontaktować się z Tobą w ciągu 30 dni, Meaco może uznać produkt za porzucony i zastrzega sobie prawo do bezpiecznej utylizacji produktu.

12. W przypadku stwierdzenia, że ​​Twój produkt jest w niebezpiecznym i nienaprawialnym stanie, Meaco zwróci go bez przewodu zasilającego (jeśli dotyczy) w celu ochrony Twojego bezpieczeństwa.