Regulamin

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.meacopolska.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA:
Drypol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chylońskiej 82 B , 81-033 Gdynia wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000493129, NIP 9581664751, Regon 364421604, adres poczty elektronicznej [email protected], numer telefonu : 58 663 67 68 ( opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

1.11.UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGODAWCA – Drypol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chylońskiej 82 B , 81-033 Gdynia wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000493129, NIP 9581664751, Regon 364421604, adres poczty elektronicznej [email protected], numer telefonu : 58 663 67 68 ( opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Sklep Internetowy prowadzony jest przez:  Drypol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chylońskiej 82 B , 81-033 Gdynia wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000493129 , NIP 9581664751, Regon 364421604

Adres poczty elektronicznej : [email protected]

Adres strony internetowej : www.meacopolska.pl.pl

Numer telefonu : (58) 663 67 68 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)

2.4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.4.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.4.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.4.3. Newsletter

2.5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.5.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.5.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.5.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
2.5.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.  W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.1.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka). Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.1.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.2. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych.

3.2.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.2.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści nieprawdziwych lub o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.

3.2.3. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.2.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.3. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w

formularzu pola […] „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu dostępnego na stanie zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Jednakże w przypadku Produktów dostępnych na zapytanie (o czym Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia), termin dostawy ustalany jest indywidualnie.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta, wskazanym w trakcie składania Zamówienia:

     5.2.1. transportem własnym; lub
5.2.2. za pośrednictwem Poczty polskiej
5.2.3. za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy ponosi Klient i jest on doliczany do wartości Zamówienia. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

5.5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

     5.5.1. Za pobraniem;
5.5.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
5.5.3. Płatność za pośrednictwem szybkich płatności przelewy24.

5.6. W wypadku sposobu płatności, innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku wpływu należności w tym terminie Umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.

5.7. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

5.8. Do czasu zapłaty pełnej ceny Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.

5.9. Faktury VAT będą przekazane Klientowi w formie elektronicznej na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem przez Klienta zgody na wysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta (w tym dodatkowych kosztów dostawy Produktu, w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę), do poniesienia których zobowiązany jest Konsument.

6.2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. na adres: DRYPOL Sp. z o.o. ul. Chylońska 82 B, 81-033 Gdynia. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce zwrot towaru

6.3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy oświadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.

6.4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

6.5. Sprzedawca dokona zwrotu należności w taki sam sposób w jaki nastąpiła zapłata Ceny za Produkt, chyba że Konsument wskaże wraz z oświadczeniem o odstąpieniu inny sposób rozliczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

6.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumenta dowodu ich odesłania.

6.7. W sytuacji, gdy Klient odstąpił od umowy kupna Produktu, a wystawiono fakturę VAT, zostanie wystawiona faktura korygująca.

6.8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

     6.8.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

     6.8.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

     6.8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     6.8.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

     6.8.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     6.8.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

     6.8.7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6.9. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres: Drypol Sp. z o.o. ul Chylońska 82B, 81-033 Gdynia. Do przesyłki zawierającej zwracany towar należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu towaru (wydruk faktury VAT). Formularz zwrotu oraz instrukcje postępowania znajdują się tutaj.

6.10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszt odesłania zwracanego towaru.

6.11. Zwracany przez Konsumenta towar, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

6.12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1. Reklamacje z Umowy Sprzedaży w przypadku wystąpienia wad Produktu można składać pisemnie na adres Drypol Sp. z o.o. ul. Chylońska 82 B, 81-033 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Wraz ze złożeniem reklamacji Klient winien wskazać dedykowany sposób jej załatwienia.

7.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

7.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z rękojmi

7.4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Drypol Sp. z o.o. ul. Chylońska 82 B, 81-033 Gdynia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

7.5. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.6. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Drypol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chylońskiej 82 B , 81-033 Gdynia wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000493129 , NIP 9581664751, Regon 364421604, adres poczty elektronicznej [email protected], numer telefonu : 58 663 67 68 ( opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

8.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

8.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

8.5. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

8.6. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8.7. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

8.8. Wraz z usunięciem indywidualnego konta w Sklepie Internetowym, Usługodawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

9. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

9.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

9.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

9.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

9.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym meacopolska.pl.

9.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

9.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

9.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014, nr 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu . Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

10.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki zamieszczonej na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: https://meacopolska.pl/REGULAMINoraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży.

10.7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

10.8. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10.9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10.10. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, 2) prawo zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Spółką, 3) uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Spółką, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).